Zarząd Klastra

Zarząd Klastra 2016-12-12T16:03:43+01:00

Zarząd Klastra został powołany na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej pomiędzy Urzędem Miasta a Uniwersytetem Medycznym w dniu 21 stycznia 2014 roku. Zarząd klastra jest organem czteroosobowym, w którego skład wchodzi dwóch przedstawicieli Gminy Lublin oraz dwóch przedstwicieli Uniwersytetu Medycznego.

Przedstawicielami Urzędu Miasta w Zarządzie Klastra są:

  • Mariusz Sagan
  • Marzena Strok Sadło

Przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego w Zarządzie Klastra są:

  • Hanna Trębacz
  • Beata Gawelska

Funkcję Sekretarza Klastra pełni:

  • Marzena Strok Sadło

Informacja o członkach Zarządu Klastra:

Dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast. Autor i współautor ponad 70 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Dr hab. n. med. Hanna Trębacz –  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2012 roku pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego.

Od 1987 roku jest zatrudniona w Zakładzie Biofizyki. W 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a 2007 roku stopień doktora habilitowanego w zakresie biologii medycznej. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących wykorzystania fizycznych metod pomiarowych w badaniach kości, jak również kolagenu w tkance kostnej i innych tkankach narządu ruchu. Od 1987 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z biofizyki ze studentami wszystkich wydziałów Uczelni, a od roku 1995 również ze studentami Oddziału Anglojęzycznego.

Marzena Strok-Sadło – główny specjalista w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Od 2011 pracuje w administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, projektami, procesami sprzedaży oraz w ocenie ryzyka kredytowego, zdobyte na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych. Między innymi w BRE Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A,  BPH S.A., Svenska Handelsbanken AB S.A. W Urzędzie Miasta Lublin odpowiada za wspieranie rozwoju nowych inicjatyw klastrowych.

Beata Gawelska – lekarz medycyny, specjalność – choroby wewnętrzne, medycyna społeczna. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie obejmujące szczegółowe zagadnienia funkcjonowania podmiotów leczniczych w ramach systemu NFZ.  Specjalista w zakresie znajomości praktycznych stron stosowania prawa medycznego, w tym w szczególności w zakresie kontraktowania, rozliczania i kontroli świadczeń finansowanych ze środków publicznych, jak również zagadnień współpracy świadczeniodawców z NFZ oraz problemów systemowych ochrony zdrowia.