Odznaka Cluster Management Excellence Label Bronze – Striving for Cluster Excellence dla Klastra Lubelska Medycyna.

Klaster Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, którego koordynatorami są Gmina Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie został poddany ocenie zarządzania klastrem zgodnie z metodologią ESCA ( European Secretariat for Cluster Analysis ) przez upoważniony do przeprowadzenia oceny podmiot VDI/VDE Innovation+ Technik Gmbh z siedzibą w Berlinie. ESCA bazując na sieci międzynarodowych ekspertów rozwinęła metodologię benchmarkingu klastrów z udziałem menadżerów klastrów i decydentów politycznych z całej Europy. Od 2008 roku ocenie zgodnie z tą metodologią poddano 800 organizacji klastrowych. ESCA jest również powiązana z inicjatywą ECEI ( European Clusters Excellence Initiative ), inicjatywą mającą na celu doskonalenie umiejętności menadżerskich oraz rozwój narzędzi niezbędnych dla profesjonalnego zarządzania klastrami.

Klaster Lubelska Medycyna w wyniku przeprowadzonego przez ekspertów benchmarkingu otrzymał prawo do do posługiwania się odznaką “Cluster Management Excellence Label Bronze – Striving for Cluster Excellence”. Działalność i odznaka ESCA jest dobrze rozpoznawalna w środowisku klastrowym na całym świecie.

Odznaka jest często wymagana w konkursach na finansowanie klastrów i w ocenie klastrów ( między innymi w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego).
Klaster Lubelska Medycyna otrzymał prawo do posługiwania się przyznanym certyfikatem i odznaką w celach marketingowych przez okres dwóch lat.