Powołanie Klastra

Powołanie Klastra 2016-12-12T16:03:42+01:00

Inicjatywę powołania klastra podjęły Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Medyczny. Umowa została podpisana 21 stycznia 2014r. (zobacz komunikat prasowy). W krótkim okresie do klastra przystąpiły kolejne podmioty. W zawartej Umowie Partnerstwa pomiędzy Urzędem Miasta a Uniwersytetem Medycznym zapisano:

Zgodnie z przyjętą w dniu 28 lutego 2013 roku przez Radę Miasta Lublin Strategią Rozwoju Lublina na lata 2013–2020, rozwój przedsiębiorczości stanowi jeden z czterech głównych obszarów strategicznej interwencji w Lublinie. Strategia podkreśla znaczenie usług medycznych dla gospodarki Miasta, wskazując między innymi na potrzebę kreowania warunków, w tym instytucjonalnych dla ich dalszego rozwoju. Zainicjowanie i wzmacnianie powiązań kooperacyjnych w obszarze usług medycznych i prozdrowotnych wpisuje się również w realizację celów przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku) oraz w projekcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. Rozumiejąc rolę jaką w rozwoju gospodarczym Lublina może odegrać branża medyczna w powiązaniu między innymi z rozwojem turystyki medycznej, Partnerzy postanawiają nawiązać współpracę, w celu utworzenia klastra Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, zwanego dalej „Klastrem”.