Zespoły Zadaniowe

Zadania Zespołu ds. Finansowania  projektów w Klastrze z Funduszy Europejskich

 1. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 2. Monitoring dostępnych środków z funduszy Unii Europejskiej  oraz innych środków budżetowych i pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań Klastra a także jego członków;
 3. Analiza możliwości finansowania projektów Klastra a także jego członków z programów europejskich;
 4. Inicjowanie i współpraca przy realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej;
 5. Sieciowanie współpracy z innymi klastrami w ramach pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych;
 6. Pomoc w nawiązywaniu partnerstw;
 7. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw typu start-up oraz spin-off spin-out poprzez pozyskiwanie kapitału;
 8. Doradztwo w pozyskiwaniu środków;
 9. Organizacja szkoleń związanych z procesem pozyskiwania funduszy europejskich dla Klastra.

Lider Zespołu – Robert Mazur – Prezes Zarządu WatraTravel Sp. z o.o. Wykładowca UMCS i WSSP w  Lublinie. V-ce Prezes  Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz  Regionalnej Izby Turystyki w Lublinie. Członek Regionalnej Izby Gospodarczej, Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki w Warszawie. Autor wzorcowych programów turystycznych i ich organizator w Polsce i za granicą. Autor materiałów szkoleniowych  w zakresie  obsługi ruchu turystycznego. Ekspert współpracujący z instytucjami rządowymi i samorządowymi. Członek Rady Klastra Lubelska Medycyna.

Lider Zespołu –  Marzena Strok-Sadło – główny specjalista w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, projektami, procesami sprzedaży oraz ocenie ryzyka przedsięwzięć zdobyte na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych. Między innymi w BRE Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A,  BPH S.A., Svenska Handelsbanken AB S.A..Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna

Zadania Zespołu ds. Turystyki Medycznej:

 1. Koordynowanie działań członków Klastra ukierunkowanych na wspieranie rozwoju turystyki medycznej przyjazdowej w Lublinie i województwie Lubelskim;
 2. Podejmowanie działań na rzecz integracji  i współpracy środowiska Klastra, samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki (w tym turystyki medycznej) w Lublinie i województwie lubelskim;
 3. Koordynowanie przygotowania wspólnych ofert produktowych oraz prowadzenia wspólnych działań promocyjnych w Klastrze;
 4. Inicjowanie współpracy środowiska Klastra z otoczeniem mającej na celu stałe podwyższanie jakości usług i  infrastruktury turystycznej w Lublinie i  województwie lubelskim;
 5. Inicjowanie procesów w Klastrze mających na celu  wzrost kompetencji członków Klastra (wymiana wiedzy i doświadczeń, doradztwo, szkolenia);
 6. Podejmowanie działań na rzecz stworzenia spójnego, wysokiej jakości systemu informacji turystycznej w Lublinie i województwie lubelskim;
 7. Podejmowanie współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez Zespół.

Lider Zespołu  – Andrzej Witek – lekarz, menadżer ochrony zdrowia, Prezes Zarządu Grupy CenterMed. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie . Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Medycyna Polska, oraz  klastra medycznego MedCluster. Członek Rady Klastra Lubelska Medycyna . Obszary zainteresowań: E- Zdrowie, Polityka Senioralna, klastering w ochronie zdrowia.

Lider Zespołu – Grzegorz Lubaś – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz studiów MBA dla sektora ochrony zdrowia Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo związany jest z rynkiem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Specjalizuje się w opracowywaniu koncepcji wyposażenia, modernizacji oraz funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, placówek opiekuńczych i medical spa. Jest współorganizatorem licznych konferencji i szkoleń z zakresu rehabilitacji. Do jego zainteresowań należą m. in. polityka senioralna, nowoczesne technologie medyczne, strategie biznesu.

Zadania Zespołu d.s. Polityki Senioralnej:

 1. Projektowanie i opiniowanie założeń i sposobu realizacji polityki senioralnej;
 2. Badania i analizy potrzeb osób w grupie 50 plus w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki społecznej;
 3. Opracowywanie modeli współpracy obszaru ochrony zdrowia i opieki społecznej;
 4. Podejmowanie działań na rzecz realizacji koncepcji Miasta Zdrowia  ( Health City) – miasta przyjaznego seniorom zgodnie z wytycznymi  UE oraz WHO;
 5. Wypracowywanie standardów usług w zakresie  pomocy osobom starszym;
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań realizowanych przez Zespół;
 7. Koordynowanie działań w środowisku Klastra na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze  ochrony zdrowia i opieki społecznej dedykowanych  seniorom oraz ich wdrażania;
 8. Podejmowanie współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez Zespół.

Lider Zespołu – Maciej Maniecki – absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki, specjalność: Technologia Elektronowa. Współzałożyciel firmy Safo oraz jej wieloletnim Prezes Zarządu. Podjął decyzję o wejściu Safo w struktury Asseco Business Solutions i jako Członek Zarządu wprowadził firmę na Giełdę Papierów Wartościowych. Obecnie jest udziałowcem i współzałożycielem 16 spółek z branży informatycznej, psychologicznej, medycznej, medialnej i motoryzacyjnej, zasiadającym w zarządach tych spółek lub pełniącym rolę Doradcy Zarządu. Dodatkowo jest Członkiem Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Lublin ds. współpracy z przedsiębiorcami.

Lider Zespołu – dr hab. n. med. Piotr Waciński  – pracownik naukowy Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zagranicznych towarzystw naukowych: Europejskiego (ESC), EAPCI – Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Interwencyjnych i Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (CCS), SCAI (The Society For Cardiovascular Angiography And Interventions, USA). Ukończył Program Executive Management dla naukowców-innowatorów w Hass School of Business, Berkeley University, California w ramach programu TOP 500. Prowadzi badania nad nanourządzeniami we współpracy z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMM) PAN w Łodzi. Odbył sześcioletnią praktykę zawodową w wiodących ośrodkach na świecie m. in. w Szwajcarii (Klinika Kardiologii Uniwersytetu w Genewie (HCUGE); Holandii i Kanadzie (Montreal Heart Institute, MHI).

Zadania Zespołu ds. Technologii Inżynierii Medycznej w tym Biotechnologii Medycznej

 1. Koordynacja działań w środowisku w między innymi w obszarach zdefiniowanych w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 1. tj. w zakresie badań i rozwoju produktów leczniczych, badań i rozwoju suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, bioinformatyki, biologii syntetycznej w medycynie, sztucznych narządów, technologii medycyny regeneracyjnej, technologii telemedycznych, informatycznych narzędzi medycznych, technologii, urządzeń i wyrobów medycznych, technologii materiałowych w medycynie;
 2. Identyfikacja zasobów infrastrukturalnych, badawczych (wyposażenie) i kadrowych w województwie lubelskim niezbędnych dla rozwoju powyższych technologii;
 3. Identyfikacja kluczowych projektów, wsparcie liderów w zakresie tworzenia konsorcjów, poszukiwaniu źródeł finansowania;
 4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, w tym start-ups, spin-offs, spin outs;
 5. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej niezbędnej dla rozwoju Klastra i członków Klastra w obszarze technologii inżynierii medycznej.

Zadania Zespołu ds. Ekosystemu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Klastrze Lubelska Medycyna

 1. Budowa podstruktury Klastra Lubelska Medycyna w środowisku Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego;
 2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju środowiska w obszarze B+R+I oraz w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w ramach realizowanych przez PPNT zadań;
 3. Współpraca ze środowiskiem Klastra Lubelska Medycyna na rzecz realizacji wspólnych projektów, konferencji i szkoleń;
 4. Współpraca ze środowiskiem Klastra Lubelska Medycyna w tym z Koordynatorami Klastra na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów badawczych (infrastruktura, wyposażenie, kadry) województwa lubelskiego.

Lider Zespołu –  Marzena Strok-Sadło – główny specjalista w Wydziale Strategii i Strategii Urzędu Miasta Lublin. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, projektami, procesami sprzedaży oraz ocenie ryzyka przedsięwzięć zdobyte na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych. Między innymi w BRE Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A,  BPH S.A., Svenska Handelsbanken AB S.A..Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna

Zadania Zespołu ds. Marketingu i Promocji Klastra

Wypracowanie założeń do strategii marketingu Klastra Lubelska Medycyna;
Koordynacja działań na rzecz przygotowania narzędzi promocji Klastra;
Koordynacja działań w środowisku na rzecz przygotowania wspólnych ofert firm z Klastra (m.in. w zakresie turystyki medycznej przyjazdowej);
Koordynowanie działań w środowisku mających na celu udział członków Klastra w targach i misjach gospodarczych;
Współpraca z Koordynatorami Klastra w zakresie organizacji konferencji i szkoleń mających na celu wymianę doświadczeń i wiedzy oraz podnoszenie kompetencji członków Klastra.

Lider Zespołu – w trakcie procesu dokonywania zmiany lidera.

Zadania Zespołu ds. Rehabilitacji

 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju rehabilitacji medycznej w województwie lubelskim (w tym ortopedycznej, kardiologicznej i onkologicznej);
 2. Współpraca z zespołem ds. Turystyki Medycznej w Klastrze;
 3. Współpraca z Koordynatorami Klastra i Biurem Klastra w zakresie przygotowania konferencji i szkoleń;
 4. Identyfikacja i integracja podmiotów z Klastra świadczących usługi w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii;
 5. Koordynacja współpracy Klastra ze Studenckim Kołem Naukowym Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Lider Zespołu – Renata Kowalik – Kierownik w Przychodni Stomatologicznej „Dental”. Od ponad 18 lat związana z lubelską stomatologią. W latach 1998-2001 współpracowała z Polskim Towarzystwem Ortodontycznym. Wykładowca w Centrum Nauki i Biznesu „Żak” oraz AP Edukacja. Prowadziła warsztaty dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z zakresu rynku usług medycznych oraz zajęcia na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy dentystów.
Zadania Zespołu ds. Stomatologii

Badanie potrzeb pacjentów dotyczących turystki stomatologicznej;
Wymiana wiedzy i doświadczeń w celu podniesienia kompetencji dotyczących obsługi pacjenta;
Podejmowanie działań na rzecz promocji usług stomatologicznych;
Podejmowanie współpracy z pozostałymi zespołami w zakresie wypracowania wspólnych pakietów turystyczno-medycznych;
Podejmowanie współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez członków Klastra.

Lider Zespołu – dr Rafał Henryk Kartaszyński – dyrektor zarządzający w firmie Pro-Project Henryk Kartszyński. Absolwent Strategic Leadership Academy, doktor nauk technicznych w zakresie informatyki medycznej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Uzyskał tytuł MBA na Politechnice Lubelskiej i University of Illonois oraz tytuł magistra informatyki (specjalizacja: informatyka medyczna) na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Pro-Project jest jedynym polskim przedsiębiorstwem projektującym i produkującym przyrządy oraz oprogramowanie do testowania i kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej i radioterapii oraz urządzeń w zastosowaniach przemysłowych. Jest głównym dostawcą fantomów dla firm Raysafe, Fluke Biomedical oraz RTI. Obecnie w ofercie firmy znajduje się 150 wyrobów własnej produkcji, wspartych autorskim oprogramowaniem. Firma rozpoczęła ekspansję zagraniczną w 2009 roku. Aktualnie posiada przedstawicieli w ponad 105 krajach, a poziom eksportu w sprzedaży w 2016 roku przekroczył 60%. Od 2015 roku firma prowadzi również swoje biuro w Stanach Zjednoczonych.