Wizja, misja, cele

Wizja Klastra

Klaster Lubelska Medycyna jest zintegrowanym, silnym i innowacyjnym środowiskiem podmiotów działających i współpracujących w branży medycznej i prozdrowotnej wpisującym się w koncepcję Krajowego Klastra Kluczowego.

Misja  Klastra

Misją Klastra jest budowanie sieci wzajemnych powiązań, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, mających na celu wsparcie rozwoju branży medycznej i prozdrowotnej w Lublinie i województwie lubelskim.

Współpraca w ramach Klastra przyczynia się do wzrostu innowacyjności firm i instytucji  oraz jakości usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia.

Działalność Klastra tworzy przestrzeń do rozwoju badań naukowych i ich komercjalizacji, a także rozwoju przedsiębiorczości i turystyki medycznej.

Cele strategiczne

Cel 1. Zwiększenie rozpoznawalności Lublina w skali krajowej i międzynarodowej jako miejsca rozwoju branży medycznej i prozdrowotnej poprzez kreację i rozpowszechnienie marki Lubelska Medycyna oraz promocję i profilaktykę zdrowia.

Cel 2. Rozwój potencjału organizacyjnego Klastra poprzez efektywne łączenie kompetencji i zasobów członków Klastra, a także wykorzystywanie szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w branży medycznej.

Cel 3. Prowadzenie działalności na rzecz wzmocnienia  współpracy członków Klastra w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych (B+R) oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Cel 4. Rozwój współpracy w ramach Klastra w celu wdrożenia usług z zakresu turystyki medycznej.


Obszary działań Klastra

  • Budowa marki Lubelska Medycyna
  • Budowa potencjału organizacyjnego
  • Promocja lubelskiej branży medycznej i prozdrowotnej
  • Wspieranie działalności B+R+I
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
  • Rozwój turystyki medycznej
  • Rozwój wysokiej jakości usług medycznych uwzględniających trendy demograficzne i oczekiwania społeczne

Wizja, misja, oraz cele strategiczne zostały określone w  strategii Klastra Lubelska Medycyna na lata 2015 -2020 przyjętej przez Radę Klastra na jej pierwszym posiedzeniu w dniu 11 maja 2015 roku.