Zarząd Klastra

Zarząd Klastra został powołany na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej pomiędzy Urzędem Miasta a Uniwersytetem Medycznym w dniu 21 stycznia 2014 roku. Zarząd klastra jest organem czteroosobowym, w którego skład wchodzi dwóch przedstawicieli Gminy Lublin oraz dwóch przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego.

Przedstawicielami Urzędu Miasta w Zarządzie Klastra są:

  • Mariusz Sagan
  • Marzena Strok Sadło

Przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego w Zarządzie Klastra są:

  • Robert Rejdak
  • Beata Gawelska

Funkcję Sekretarza Klastra pełni:

  • Marzena Strok Sadło

Informacja o członkach Zarządu Klastra:

Dr Mariusz Sagan – dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast. Autor i współautor ponad 70 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Marzena Strok-Sadło – kierownik referatu ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Od 2011 pracuje w administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, projektami, procesami sprzedaży oraz w ocenie ryzyka kredytowego, zdobyte na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych. Między innymi w BRE Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A,  BPH S.A., Svenska Handelsbanken AB S.A. W Urzędzie Miasta Lublin odpowiada za wspieranie rozwoju nowych inicjatyw klastrowych.

Prof. dr hab. Robert Rejdak –  prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2011 roku jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego z zakresu chirurgii witreoretinalnej (ciało szkliste i siatkówka) w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) w szwajcarskim Lugano. Profesor jest współtwórcą i kierownikiem Ponadregionalnego Centrum Leczenia Urazów Narządu Wzroku przy SPSK nr 1 w Lublinie. W styczniu 2019 roku został prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

Beata Gawelska – lekarz medycyny, specjalność – choroby wewnętrzne, medycyna społeczna. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie obejmujące szczegółowe zagadnienia funkcjonowania podmiotów leczniczych w ramach systemu NFZ.  Specjalista w zakresie znajomości praktycznych stron stosowania prawa medycznego, w tym w szczególności w zakresie kontraktowania, rozliczania i kontroli świadczeń finansowanych ze środków publicznych, jak również zagadnień współpracy świadczeniodawców z NFZ oraz problemów systemowych ochrony zdrowia.