Lubelskie konsorcjum w ramach programu Inkubator Innowacyjności +

Jest nam miło poinformować, że projekt partnerski zgłoszony przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał finansowanie w ramach programu Inkubator Innowacyjności +.

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji, a jego realizacja przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Wybrane, gospodarczo użyteczne wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na UMCS oraz KUL, zostaną objęte szczególnym wsparciem w postaci możliwości sfinansowania prac przedwdrożeniowych, ochrony patentowej, a także działań promocyjno–informacyjnych.

W ramach projektu zostaną uruchomione cykliczne spotkania z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże, poświęcone tematyce badawczej oraz posiadanym technologiom. Pracownicy naukowi będą mieli możliwość przedstawienia swojej oferty, a przedstawiciele firm, organizacji i różnych instytucji – określenia swoich potrzeb. Spotkania będą inicjowały kontakty, które w przyjętych założeniach zaowocują realną współpracą. W celu monitorowania i ewaluacji działań realizowanych w projekcie oraz prowadzenia wewnętrznych konkursów na objęcie wsparciem wyników badań zostanie powołana Rada Inwestycyjna. Większość jej składu będą stanowić przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych. Rada będzie m. in. prowadzić wewnętrzną procedurę konkursową i wyłaniać zgłoszone do objęcia wsparciem projekty a także monitorować i ewaluować działania. W ramach projektu planowane jest prowadzenie prac związanych z przygotowaniem do wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, takie jak np. zakup dodatkowych usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, wyceny praw, dopracowania lub dostosowania wyników prac badawczych, wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania, działania związane bezpośrednio z planowanym wdrożeniem, a także przygotowania oferty, doradztwo w zakresie możliwości komercjalizacji. Prace przedwdrożeniowe planowane są dla projektów wybranych w procedurze konkursowej przez Radę Inwestycyjną. Spośród pracowników jednostek uniwersyteckich zostaną powołane profesjonalne zespoły Brokerów Innowacji, którzy poprzez dodatkowe szkolenia, udział w wizytach studyjnych w innych ośrodkach krajowych nabędą dodatkowych umiejętności i doświadczenia w przygotowaniu i realizacji komercjalizacji badań naukowych. Brokerzy Innowacji będą pełnić rolę pośredników odpowiedzialnych za nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co przyczyni się do faktycznego zastosowania wyników badań w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!