Firma Medical Inventi S.A.– członek Klastra Lubelska Medycyna – laureatem konkursu Polski Produkt Przyszłości

Miło nam poinformować, że projekt złożony przez Medical Inventi S.A. – członka Klastra Lubelska Medycyna –  pt. „Kompozyt kościozastępczy FlexiOss”, zgłoszony do XXI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości otrzymał nagrodę główną w kategorii „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”. Konkurs Polski Produkt Przyszłości promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym. Jest to XXI edycja konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB , Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości. Gala wręczenia nagród odbyła się w dniu 12 lutego 2019 roku
w Warszawie.

Spółka Medical Inventi S.A. została założona jako inicjatywa środowiska akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prywatnego kapitału, w celu komercjalizacji badań naukowych wdrażanych na potrzeby profilaktyki i ochrony zdrowia ludzkiego.

Od momentu powstania działalność Spółki skupiona jest na przeprowadzeniu procesu komercjalizacji chronionego prawnie wynalazku o nazwie: „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” (decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2010 r., kategoria i numer ochrony: WYN: (11) 206394). Preparat objęty jest również ochroną patentową na terenie wybranych krajów europejskich (“Bioactive composite and process for the production of the bioactive composite”; European patent No 2421570 B1).

Biomateriał kościozastępczy FlexiOss® oparty na ceramice hydroksyapatytowej i polimerze organicznym. FlexiOss®, chroniony patentami polskim oraz europejskim, pod względem składu i właściwości przypomina tkankę kostną. Charakteryzuje się biozgodnością, bioaktywnością i nietoksycznością. Z powodu wysokiej i zróżnicowanej porowatości może stanowić rusztowanie dla komórek osteogennych pochodzących ze ścian ubytku kostnego, a dzięki wysokiej reaktywności jonowej (bioaktywności) może znacząco wpływać na proces regeneracji kości. Suchy biomateriał, po namoczeniu w płynie (sól fizjologiczna, krew, osocze) wchłania go, zyskując sprężyste własności. W trakcie operacji – poprzez cięcie lub zginanie, może być dopasowywany indywidualnie do wymiarów (kształtu) uzupełnianego ubytku. Dzięki swej spoistości nie przemieszcza się i nie wydziela z miejsca wszczepienia.

Innowacyjną cechą FlexiOss® są jego własności hemostatyczne – poprzez wchłanianie krwi w miejscu operacyjnym zapobiega powstawaniu skrzepów. Może również pełnić rolę nośnika leków przeciwbakteryjnych, co pozwala ograniczać stosowanie antybiotyków w okresie okołozabiegowym. Z punktu widzenia pacjenta, FlexiOss® daje możliwość prawidłowej odbudowy tkanki kostnej, małego ryzyka ognisk zapalnych, zakażenia i odrzutu. Kompozyt nie zawiera składowych odzwierzęcych, w przeciwieństwie do wielu komercyjnych biomateriałów stworzonych na bazie kolagenu zwierzęcego.

Preparat implantacyjny FlexiOss® był badany na zwierzętach oraz z udziałem ludzi w ramach eksperymentów medycznych. Aktualnie realizowany jest projekt badań klinicznych w ramach działania 1.2 Badania celowe. Medical Inventi S.A pozyskała dofinansowanie w formie kredytu technologicznego na uruchomienie produkcji FlexiOss® na skalę przemysłową. Technologia produkcji biokompozytu stanowi innowację procesową, będącą wynikiem zleconych prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu z poddziałania 2.3.2 „Bony na Innowacje dla MŚP” POIR na lata 2014-2020. Medical Inventi S.A., właściciel całości praw do własności intelektualnej dotyczącej FlexiOss®, realizuje projekt w ramach działania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, celem zwiększenia rozpoznawalności marki FlexiOss® na rynkach zagranicznych.

Obecnie wyrób medyczny FlexiOss® jest w trakcie procesu certyfikacji.