Przyśpieszenie komercjalizacji innowacji w obszarze medycyny i zdrowia poprzez wsparcie rozwoju ponadnarodowych sieci Żywych Laboratoriów. Rekomendacje projektu ProVaHealth.

Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, aby wspierać rozwój innowacji i przedsiębiorczości w ekosystemie Klastra, od października 2017 roku do marca 2020 roku realizuje projekt „ProVaHealth – Product Validation in Health”. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt umożliwia dostęp do infrastruktury w obszarze zdrowia dla start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw, których celem jest komercjalizacja produktów i usług z możliwością walidacji produktu przez klienta końcowego w środowisku międzynarodowym.

Uczestniczy w nim 17 partnerów z 8 państw Regionu Morza Bałtyckiego (Szwecji, Niemiec, Danii, Finlandii, Polski, Estonii, Łotwy, Litwy) w tym 14 Żywych Laboratoriów.

Według Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów (European Network of Living Labs, ENoLL) Żywe Laboratoria (Living Labs, LLs) opierają się na udziale wielu interesariuszy i aktywnym zaangażowaniu użytkowników, którzy w rzeczywistych warunkach, wykorzystując różne metody współtworzą nowatorskie rozwiązania na różnych etapach procesu innowacji. O międzynarodowych Żywych Laboratoriach (Transnational Living Labs, TLLs) mówimy wtedy kiedy funkcjonują w więcej niż jednym kraju.

Żywe laboratoria łączą przedstawicieli nauki, biznesu, administrację publiczną i szeroko rozumiane społeczeństwo – mieszkańców miast i regionów w procesie poszukiwania i rozwoju nowych rozwiązań oraz tworzenia nowych wartości.

Opinie i doświadczenia przedsiębiorców zebrane podczas przeprowadzonych w ramach projektu ProVaHealth pilotażowych testów wskazują na ogromną potrzebę wspierania rozwoju Żywych Laboratoriów i podejmowania działań na rzecz ich zharmonizowanej i znormalizowanej ponadnarodowej współpracy.

W związku z tym oczekiwane jest wsparcie współpracy w ramach  koncepcji ponadnarodowych Żywych Laboratoriów na wszystkich poziomach decyzyjnych administracji publicznej:

● Poziom lokalny – zdefiniowanie koncepcji funkcjonowania Żywych Laboratoriów i ich promocja, ustalenie silnych ram instytucjonalnych, zapewnienie dostępu do użytkowników końcowych;

● Poziom regionalny – zdefiniowanie koncepcji Żywych Laboratoriów i wsparcie dla ekosystemów funkcjonujących w strukturze poczwórnej helisy (nauka, biznes, administracja publiczna i szeroko rozumiane społeczeństwo, w tym użytkownicy końcowi);

● Poziom krajowy – traktowanie priorytetowo koncepcji współpracy w ramach Żywych Laboratoriów i poczwórnej helisy w przyjętych strategiach i politykach rozwoju;

● Poziom unijny – priorytetowe traktowanie współpracy w ramach poczwórnej helisy i rozwoju Żywych Laboratoriów w politykach rozwoju Unii Europejskiej;

● Na wszystkich szczeblach – zapewnienie wsparcia strategicznego i zasobów finansowych dla rozwoju tej koncepcji.

Z rekomendacjami projektu i opiniami przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w projekcie można zapoznać się w artykułach opublikowanych na portalu Business Insider i w magazynie Lajf.

https://businessinsider.com.pl/ponadnarodowe-sieci-zywych-laboratoriow-przyspiesza-komercjalizacje-innowacji-w/97jyxmm

Więcej informacji o projekcie ProVaHealth na stronie: www.scanbalt.org/livinglabs/