Nowa strategia dotyczącą technologii Web 4.0 i światów wirtualnych

W dniu 21 lipca Komisja Europejska przyjęła nową strategię dotyczącą technologii Web 4.0 i światów wirtualnych, aby nadać kierunek kolejnej transformacji technologicznej i zapewnić otwarte, bezpieczne, godne zaufania, sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko cyfrowe dla osób mieszkających w UE, unijnych przedsiębiorstw oraz dla administracji publicznych.

Strategia opiera się na pracach Komisji Europejskiej w zakresie światów wirtualnych oraz na konsultacjach z osobami zamieszkującymi w UE, środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami. W okresie od lutego do kwietnia 2023 r. Komisja zorganizowała Europejski panel obywatelski ds. światów wirtualnych, w ramach którego poproszono 150 losowo wybranych obywateli i obywatelek o opracowanie zaleceń dotyczących wizji, zasad i działań mających zapewnić, aby światy wirtualne w UE były sprawiedliwe i dostosowane do potrzeb osób w niej zamieszkujących. Opracowane przez panel 23 zalecenia uwzględniono w konkretnych działaniach zawartych w strategii dotyczącej technologii Web 4.0 i światów wirtualnych. 14 września 2022 r. Komisja Europejska uruchomiła koalicję przemysłową na rzecz rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, która zrzesza osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki oraz przedstawicieli i przedstawicielki przemysłu.

Ponadto w nowym sprawozdaniu opublikowanym przez Wspólne Centrum Badawcze przedstawiono przegląd możliwości, jakie światy wirtualne nowej generacji mogą przynieść w różnych sektorach, takich jak edukacja, produkcja, zdrowie i usługi publiczne.

Powyższe informacje można znaleźć pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_23_3718
Natomiast dokument strategii: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-initiative-virtual-worlds-head-start-next-technological-transition

Szacuje się, że wartość globalnego rynku światów wirtualnych wzrośnie z 27 mld euro w 2022 r. do ponad 800 mld euro do 2030 r.

Światy wirtualne będą miały wpływ na sposób funkcjonowania społeczeństw, co niesie ze sobą zarówno możliwości, jak i zagrożenia, na które należy się przygotować.