Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – od 1998 roku do chwili obecnej. Prodziekan i Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2005-2012.Członek licznych Komisji Senackich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dyplom lekarza medycyny (z wyróżnieniem) otrzymał w 1978 roku. Tytuł profesora zwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2005 roku. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Ogólnej w latach 1998-2014. Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej od 2014 roku do chwili obecnej. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych od 2014 roku. Członek Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w latach 2012-2014. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej. Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Chirurgii Centrum Egzaminów Medycznych. Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii w latach 2005-2007. Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2013-2015 (wcześniej Vice-prezes, Sekretarz Generalny, przewodniczący Komisji ds. kształcenia podyplomowego i specjalizacji). Przewodniczący Komisji ds. kształcenia podyplomowego i specjalizacji również na lata 2015-2017.Współzałożyciel Polsko-Węgiersko – Japońskiego Towarzystwa Socjologicznego i jego Prezes (2014-2016). Prezes Fundacji Wspierania Chirurgii im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (od 1998 roku ). Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polski Klub Koloproktologii, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, International Society of Surgery, International Gastric Cancer Association, International Society for Diseases of the Esophagus, European Society of Surgical Oncology. Wielokrotny przewodniczący lub członek komitetów naukowych, organizacyjnych konferencji, sympozjów, kongresów w kraju i zagranicą.Członek Komitetów Redakcyjnych Czasopism: Polskiego Przeglądu Chirurgicznego (Zastępca Redaktora Naczelnego), Medycyna Praktyczna – Chirurgia, Videosurgery & Other Minimal Invasive Techniques, Przeglądu Gastroenterologicznego, Advances in Medical Science, Negative Pressure Wound Therapy and Innovative Surgical Sciences (ISS).Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej. Laureat nagród naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych Ministra Zdrowia i Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Współpracuje naukowo i zawodowo z krajami, takimi jak: Kansas University, El Paso University, Ann Arbor University w USA, Keio University i Hamamatsu University w Japonii, Uniwersytet Medyczny we Lwowie, Semmelweis University w Budapeszcie, University of Bonn w Niemczech. Dorobek naukowy Profesora Wallnera to ponad 300 publikacji, łączny IF – 106,75, indeks Hirscha – 12, liczba cytowań wg bazy Web of Science – ok. 650.Promotor 16 przewodów doktorskich, opiekun naukowy 3 przewodów habilitacyjnych, recenzent kilkudziesięciu postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora, doctora honoris causa, stanowisko profesora zwyczajnego, kierownik grantów badawczych Komitetu Badań Naukowych i MNiSzW, koordynator krajowy międzynarodowych badań klinicznych (RCT).

Zainteresowania naukowe/zawodowe: chirurgia gastroenterologiczna, podstawy molekularne i leczenie skojarzone nowotworów układu pokarmowego, evidence base medicine w chirurgii, techniki minimalnie inwazyjne i badania czynnościowe w chirurgii układu pokarmowego, edukacja w chirurgii.