Prof. dr hab. n. med. Waldemar Andrzej Turski

Pełni obowiązki kierownika Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1981). Stopień naukowy doktora uzyskał w 1982 roku, doktora habilitowanego w 1987 roku i profesora w 1992 roku. W latach 1983-1990 odbył staże naukowe w Niemczech,  Szwajcarii i USA.

Od początku pracy badawczej zainteresowania naukowe prof. W. Turskiego koncentrują się wokół badań nad procesami epileptogenezy i nad mechanizmami działania leków przeciwpadaczkowych. Prof. W. Turski jest współtwórcą zwierzęcego modelu epileptogenezy, który stał się kanonem w badaniach nad padaczką prowadzonych w renomowanych laboratoriach na świecie. Późniejsze badania dotyczą znaczenia kwasu kynureninowego, metabolitu tryptofanu, w mózgu. W ostatnich latach prof. W. Turski angażuje się w badania nad możliwościami użycia kwasu kynureninowego jako nutraceutyku lub suplementu diety w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Dorobek naukowy stanowi ponad 200 oryginalnych publikacji w czasopismach międzynarodowych. Prof. W. Turski znajduje się na 5 miejscu na liście osób posiadających najwyższe wskaźniki naukometryczne wśród farmakologów, patofizjologów i fizjologów aktualnie zatrudnionych w Polsce (Pilc A, Buczko W. Nauka 2015, 3:151-160). Jest promotorem 15 przewodów doktorskich, autorem kilku rozdziałów w podręcznikach farmakologii przeznaczonych dla studentów oraz współautorem 5 zgłoszeń patentowych.

Prof. Turski  jest laureatem Nagrody zespołowej „MichaelPreis 1985/86” za badania nad padaczką przyznanej przez fundację Stiftung Michael w Bonn , Niemcy.  W 1995 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe. Dwukrotnie w 1984 i 1998 roku był laureatem Zespołowej Nagrody Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz w latach 1983-2009 14-krotnie laureatem Zespołowej Nagrody Ministra Zdrowia. Jest również laureatem prestiżowego stypendium Fundacji Nauki Polskiej „Mistrz” przyznanego w 2008 roku. W 2013 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi RP.

Od 2006 roku jest wybieralnym członkiem Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk.