ProVaHealth

Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, zrealizowała projekt „ProVaHealth – Product Validation in Health”. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt ProVaHealth umożliwiał dostęp do infrastruktury w obszarze zdrowia dla start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw, których celem jest komercjalizacja produktów i usług z możliwością walidacji produktu przez klienta końcowego. Projekt obejmował 14 żywych laboratoriów w obszarze zdrowia z Regionu Morza Bałtyckiego.

Celem ProVaHealth jest odpowiedź na poniższe wyzwania:

 • większość infrastruktury Living Lab jest wykorzystywana tylko lokalnie lub regionalnie, co ogranicza liczbę dostępnych użytkowników końcowych;
 • trudności we wdrażanie innowacji na rynek.
  Ogólnym celem strategicznym jest „Region Morza Bałtyckiego jako jedno miejsce testowania i rozwoju produktów i usług związanych z opieką zdrowotną”.

Informacje o projekcie:

 • Partnerzy: 17 organizacji z 8 krajów Morza Bałtyckiego
 • Czas trwania: 36 miesięcy (2017 – 2020)
 • Całkowity budżet: 3,022,842 €
 • Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju: 2,353,386 €
 • Całkowita wartość projektu po stronie Lublina: 121 530,00 Euro (632 142, 00 PLN)
 • Wartość dofinansowania dla Lublina: 85% EFRR – 103 300,50 Euro (537 320, 70 PLN)
 • Fundusz: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
 • Część flagowego programu „Region zdrowia” ujętego w Strategii Unii Europejskiej
  dla Regionu Morza Bałtyckiego, Obszar Polityki Innowacje
 • Partner Wiodący: Tallinn Science Park Tehnopol

Cele Projektu:

 • stworzenie lepszej współpracy między Health Living Labs w regionie Morza Bałtyckiego
 • zapewnienie łatwego dostępu do usług Living Lab dla MŚP
 • poprawienie efektywności wprowadzania na rynek nowych produktów i usług
  w zakresie zdrowia
 • wdrażanie innowacji, tworzenie nowych przedsiębiorstw i rozwój MŚP
 • poprawa stanu zdrowia, dobrego samopoczucia i jakości życia

Zakładane efekty:

 • dostarczenie usługi do 300 SMEs
 • globalna promocja usług świadczonych w ramach Żywych Laboratoriów
 • opracowanie zestawu narzędzi do samooceny Żywych Laboratoriów
 • opracowanie transgranicznej koncepcji Żywych Laboratoriów, w tym modelu świadczenia usług
 • długoterminowe plany biznesowe dla 14 Żywych Laboratoriów
 • poddanie walidacji produktu i/lub usługi świadczonej przez 14 MŚP

Więcej informacji o projekcie na stronie: scanbalt.org/livinglabs/