Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 8 rozporządzenia:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i dla kategorii B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C.

Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka efektów działalności jednostek naukowych, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, co mogłyby stanowić podstawę do zaliczenia ich do kategorii A+.

Wśród członków Klastra Lubelska Medycyna najwyższą kategorię uzyskały:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej – A+

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – A+

Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym – A

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki – A

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych – A

Politechnika Lubelska; Wydział Elektrotechniki i Informatyki – A

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii – A

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – A

 

Źródło:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html