Klaster Lubelska Medycyna członkiem sieci współpracy ScanBalt

W dniu 14 stycznia 2019 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Klastrem Lubelska Medycyna, a ScanBalt® fmba. Scan Balt Health Region jest flagową inicjatywą UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Projekt promuje współpracę międzysektorową i transnarodową na rzecz innowacji w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych.

Główne działania ScanBalt to:
▪ Think Tank: Inicjowanie innowacyjnych pomysłów między firmami, regionami, klastrami
i źródłami finansowania;
▪ Akcelerator: Promowanie projektów, koordynacja źródeł finansowania, promowanie działań w ramach inteligentnych specjalizacji;
▪ Match-making: Ułatwianie kontaktów między pracownikami służby zdrowia, firmami, inwestorami i decydentami;
▪ Komunikacja: Publikowanie i promowanie informacji o bieżących działaniach i projektach poprzez comiesięczny direct mailing, strony internetowe, media społecznościowe.

Współpraca Klastra Lubelska Medycyna ze ScanBalt fmba będzie obejmowała między innymi:
▪ wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących działań służących wsparciu rozwoju przedsiębiorczości;
▪ wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących wsparcia rozwoju badań naukowych, innowacji i ich komercjalizacji.

Wspomniana współpraca będzie prowadzona w szczególności poprzez spotkania przedstawicieli Stron i przedstawicieli środowisk nauki i biznesu, wymianę informacji oraz udział we wspólnych projektach. W celu ułatwienia konsultacji, wymiany wiedzy, wzajemnego uczenia się i wspólnych przygotowań projektu, Klaster Lubelska Medycyna otrzymał roczne, bezpłatne członkostwo w sieci ScanBalt, zapewniając tym samym wszystkim członkom Klastra Lubelska Medycyna współpracę ze ScanBalt.