Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Adres:

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

WWW:

www.imw.lublin.pl

Specjalizacja:

Specjalistyczne i wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki, diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji i orzecznictwa, diagnostyczne badania czynnościowe, usługi diagnostyczne Zakładu Chorób Odzwierzęcych oraz Zakładu Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, wydawanie opinii na temat produktów żywnościowych wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu, ekspertyzy mykologiczne – identyfikacja gatunkowa grzybów w budownictwie i żywności.

Opis:

Instytut Medycyny Wsi jest placówką naukową i usługowo-leczniczą o zasięgu ogólnokrajowym, działającą na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia ludności wiejskiej i poprawy warunków higieniczno-sanitarnych środowiska wiejskiego.
Instytut jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Organem nadzorującym Instytut jest Ministerstwo Zdrowia. Przedmiotem działalności Instytutu jest realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia ludności, zwłaszcza ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących w rolnictwie oraz w leśnictwie.